Dit zijn de Algemene voorwaarden van B&B Yn ‘e Haven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84568135, geregistreerd op het adres Kruspaed 4, 9264 TE Earnewâld, btw-nummer 1060.25.260.B06. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van B&B Yn ‘e Haven en op elk gebruik van de website www.ynehaven.nl en onderliggende webpagina’s (verder: de ‘website’), e-mail info@ynehaven.nl  (verder: e-mail) of telefoon ((0031)(0)6 8371 5144 (verder: telefoon).

Door gebruik te maken van de website, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Algemene voorwaarden. B&B Yn ‘e Haven heeft het recht deze Algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is raadzaam deze Algemene voorwaarden bij herhaald gebruik (opnieuw) door te nemen.

Reserveringen en diensten`

U kunt een appartement in B&B Yn ‘e Haven reserveren via de website, per e-mail of telefonisch. Gelieve reserveringen te garanderen door middel van een creditcard die geldig is op de datum van aankomst. Verlopen creditcards worden niet geaccepteerd.

Voor boekingen die worden uitgevoerd via de website, e-mail of telefoon gelden de op dat moment van toepassing zijnde tarieven. B&B Yn ‘e Haven is ten allen tijden gerechtigd een reservering niet te accepteren of uit te voeren, of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de acceptatie of uitvoering van een reservering.

Persoonsgegevens die B&B Yn ‘e Haven van u verzamelt, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van B&B Yn ‘e Haven. Het Privacybeleid kunt u elders op de website van B&B Yn ‘e Haven  raadplegen.

U dient gebruik te maken van de diensten van B&B Yn ‘e Haven in overeenstemming met het toepasselijk recht, deze Algemene voorwaarden, de gangbare fatsoensnormen en redelijke instructies van B&B Yn ‘e Haven, zoals gepubliceerd op de website of verstrekt in het complex. Het is derhalve niet toegestaan de diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden, op een wijze die schade zou kunnen toebrengen aan de rechten en/of belangen van derden of die naar het oordeel van B&B Yn ‘e Haven op enige wijze schade zou kunnen toebrengen aan B&B Yn ‘e Haven. Indien u handelt in strijd met het voorgaande, behoudt B&B Yn ‘e Haven zich het recht voor verdere dienstverlening aan u te weigeren. U bent aansprakelijk voor alle schade en onkosten die worden geleden door B&B Yn ‘e Haven als gevolg van de schending van deze bepaling, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is.

Annulering en beëindiging

Non-Refundable:
Non-Refundable reserveringen zijn niet te annuleren of te verschuiven. Bij een annulering wordt het volledige reserveringsbedrag doorbelast.

Aangezien de diensten van B&B Yn ‘e Haven betrekking hebben op accommodatie en/of recreatieve diensten die plaatsvinden binnen een bepaalde periode of op een bepaalde datum en/of tijd, zijn wettelijke voorschriften die de klant het recht geven een overeenkomst die op afstand is gesloten zonder opgaaf van redenen en binnen een bepaalde periode op te zeggen niet van toepassing op de overeenkomst die is gesloten via de Website, per e-mail of per telefoon, noch op de diensten.

Betaling

De tarieven die op de website worden vermeld, zijn inclusief btw, en eventuele andere toeslagen, tenzij anders aangegeven, exclusief toeristenbelasting. B&B Yn ‘e Haven behoudt zich het recht voor deze tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om redenen die dit rechtvaardigen.

In het geval van het uitblijven van (tijdige) betaling, bent u in gebreke, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien u ondanks de vordering of kennisgeving van ingebrekestelling nog steeds verzuimt te betalen, heeft B&B Yn ‘e Haven het recht de vordering over te dragen aan een derde partij.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website

U erkent en stemt ermee in dat de website materiaal bevat dat is beschermd op grond van het auteursrecht. Bepaalde namen, woorden, titels, uitdrukkingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen of ontwerpen op de pagina’s van deze website kunnen handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van B&B Yn ‘e Haven of gelieerde ondernemingen zijn. De vermelding van deze handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken op pagina’s van deze website houdt niet in dat enigerlei licentie wordt verleend aan een ander.

Het is toegestaan materiaal dat op deze website is gepubliceerd te downloaden voor niet-commerciële doeleinden, tijdelijk op te slaan op één computer en af te drukken, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke doeleinden. U stemt ermee in dat u geen eigendom verkrijgt met betrekking tot inhoud die u hebt gedownload. Het is niet toegestaan kopieën van het materiaal te distribueren, voor welk doeleinde dan ook, of in een ‘frame’ op te nemen op een door u gemaakte of beheerde website. U stemt ermee in u te houden aan alle auteursrechtaanduidingen, aanwijzingen en beperkingen met betrekking tot inhoud op deze website.

Ongeautoriseerd downloaden, verzenden, heruitgeven of anderszins kopiëren of aanpassen van materiaal dat op deze website is gepubliceerd, met inbegrip van handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken, kan in strijd zijn met het merkenrecht en auteursrecht en kan leiden tot gerechtelijke stappen. B&B Yn ‘e Haven behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te nemen in het geval van ongeautoriseerd gebruik van handelsnamen, handelsmerken en afbeeldingen van B&B Yn ‘e Haven.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website geeft u B&B Yn ‘e Haven de garantie dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doeleinde dat onwettig of in strijd met deze Algemene voorwaarden is.

B&B Yn ‘e Haven heeft niet de verplichting toezicht of nacontrole uit te oefenen met betrekking tot discussies, chats, inzendingen, transmissies, bulletinboards en dergelijke op deze website en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op grond van de inhoud hiervan, noch voor fouten, eerroof, laster, smaad, verzwijging, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaarlijke elementen of onnauwkeurigheden in informatie binnen deze onderdelen van de website. Indien u van mening bent dan enig onderdeel van de inhoud van de website in strijd is met het intellectueel eigendomsrecht of op enige andere wijze onwettig is, dient u een kennisgeving te sturen naar B&B Yn ‘e Haven met een volledige en nauwkeurige beschrijving van de betreffende inhoud en de reden waarom deze onwettig is.

Het is niet toegestaan onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat mogelijk neerkomt op of aanzet tot gedrag dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet. B&B Yn ‘e Haven zal volledige samenwerking verlenen in het geval van een verzoek van wetshandhavende instanties of een gerechtelijk bevel om de identiteit bekend te maken van een persoon die dergelijke informatie of materialen heeft ingezonden.

Afwijzing van garanties

B&B Yn ‘e Haven heeft de informatie op deze website samengesteld ten behoeve van gasten, potentiële gasten en professionals in de reissector. De informatie, materialen en softwarealgoritmen die op deze website zijn opgenomen of die vanaf deze website kunnen worden gedownload, met inbegrip van tekst, grafische elementen en koppelingen, worden verstrekt ‘zoals deze zijn’ en ‘naar beschikbaarheid’.

De informatie en materialen op deze website worden geacht waarheidsgetrouw en volledig te zijn op het moment van publicatie. Hoewel B&B Yn ‘e Haven tracht erop toe te zien dat alle informatie en materialen actueel en waarheidsgetrouw blijven, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en kan B&B Yn ‘e Haven niet garanderen dat deze te allen tijde waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn. Daarnaast kan B&B Yn ‘e Haven de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van softwarealgoritmen niet garanderen en wijst de B&B elke aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in softwarealgoritmen uitdrukkelijk van de hand.

B&B Yn ‘e Haven garandeert niet dat de website en/of de diensten ervan te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zullen zijn.

Er wordt geen enkele vorm van garantie gegeven, impliciet, expliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot niet-schenden van intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden, eigendom, verborgen gebreken, ononderbroken werking, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het vrij zijn van computervirussen, met betrekking tot de informatie, materialen en softwarealgoritmen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van B&B Yn ‘e Haven in verband met een toerekenbare schending van haar verplichtingen en/of in verband met een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot compensatie voor directe schade die door u wordt geleden tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs die door u is betaald aan B&B Yn ‘e Haven voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. In geen enkele omstandigheid zal de totale aansprakelijkheid van B&B Yn ‘e Haven voor directe schade, van welke aard dan ook, hoger zijn dan een bedrag van € 500.

Uitsluitend de volgende schade wordt beschouwd als directe schade:

  1. schade aan eigendommen;
  2. redelijke kosten verbonden aan de beoordeling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze beoordeling betrekking heeft op directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten verbonden aan het voorkomen of beperken van de schade, voor zover u kunt bewijzen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van B&B Yn ‘e Haven voor schade anders dan directe schade (‘indirecte schade’), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele of gevolgschade, winstderving, gemiste kansen, verlies van informatie, onkosten gemaakt in verband met deze website of een website die ermee is gekoppeld, of voor schade voortkomend uit het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de website, softwarealgoritmen of gekoppelde websites door onderbrekingen, gebreken, vertragingen in werking of transmissie, computervirussen of lijn- of systeemstoringen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De beperkingen die worden genoemd in de voorgaande paragrafen van dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid van B&B Yn ‘e Haven of haar managers (‘eigen handelingen’).

Een voorwaarde voor het ontstaan van recht op schadevergoeding is te allen tijde dat u de schade zo snel mogelijk na het ontstaan ervan dient te melden aan B&B Yn ‘e Haven. Eventuele schadevorderingen tegen B&B Yn ‘e Haven die niet worden ingediend binnen een periode van 6 maanden na het ontstaan van de grond van de vordering, zijn niet meer ontvankelijk.

Koppelingen naar websites van derden

B&B Yn ‘e Haven heeft geen zeggenschap over websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites of koppelingen die zich bevinden op een gekoppelde website. B&B Yn ‘e Haven biedt dergelijke koppelingen uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling houdt niet in dat de gekoppelde website of de informatie die daarop is opgenomen is goedgekeurd, onderzocht of gecontroleerd door B&B Yn ‘e Haven.

Het gebruik van softwarealgoritmen die beschikbaar zijn op de website en koppelingen naar andere internetbronnen is geheel op eigen risico. De inhoud, waarheidsgetrouwheid, verkondigde standpunten en andere koppelingen die door deze softwarealgoritmen en bronnen worden verstrekt, zijn niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of goedgekeurd door B&B Yn ‘e Haven.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten en geschillen die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met de Algemene voorwaarden of het gebruik van de website of diensten van B&B Yn ‘e Haven, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze rechtskeuze ontneemt u echter niet de bescherming die u wordt geboden door bepalingen die op grond van uw binnenlands recht niet kunnen worden uitgesloten door middel van een overeenkomst.

Voor zover nationaal of internationaal recht niet anders voorschrijft, worden eventuele geschillen voortkomend uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of het gebruik van de website of diensten van B&B Yn ‘e Haven uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerechtshof in Leeuwarden